Ramen en deuren - Andries Hubert BVBA

Kerstverlof van 24 december tot en met 9 januari

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. De Algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor alle aan ons overgemaakte orders. De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkel feit van zijn bestelling. Deze voorwaarden primeren op de eventuele voorwaarden van de koper

2. Onze aangegeven leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting gegeven ,maar kunnen nooit enige verbintenis van onzentwege meebrengen ,vermits alles maatwerk is. Dit alles echter zonder enige vorm van schadevergoeding of annulatie van de betreffende bestelling .Bovendien geschiedt het vervoer van de goederen voor rekening en risico van de koper ,zelfs indien deze franco verzonden worden.

3. De Firma BV Andries-Hubert behoudt zich het recht voor om een bestelling of levering te weigeren na een solvabiliteitsonderzoek.

4. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW. In geval van annulatie van een bestelling ,en indien de productie nog niet gestart werd, vragen wij een schadevergoeding van 15% met een minimumbedrag van 125 euro. Indien de bestelling al in productie is, kan deze niet meer geannuleerd worden.

5. Alle klachten op leveringen dienen schriftelijk te worden ingediend binnen de 48u.na ontvangst van de goederen .Alle klachten op facturen dienen schriftelijk ingediend te worden binnen de 3 dagen na ontvangst ervan.

6. De betaling dient contant te gebeuren .De sommen niet betaald op hun vervaldag brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest op van 1,5% per verlopen of begonnen maand .Er wordt tevens uitdrukkelijk overeengekomen dat bij niet-betaling van de factuur na vervaldatum automatisch en van rechtswege door het eenvoudig verstrijken van de termijn en zonder dat daartoe enige aanmaning noodzakelijk is, een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd is welke bepaalde wordt op 15% van het factuurbedrag en in elk geval met een minimum van 100 euro.

7. De goederen blijven volledig eigendom van de firma BV Andries-Hubert tot volledige betaling ervan, eventuele verwijlintresten inbegrepen .Niettegenstaande word het risico betreffende het goed aan de koper overgedragen.

8. Alle inningskosten en protestkosten zijn ten laste van de klant.

9. Voor alle geschillen zijn allen de rechtbanken van Mechelen bevoegd.